Cykelnätet

Stockholm har ungefär 114 mil cykelvägar, både egna cykelbanor, kombinerade gång- och cykelbanor och cykelfält. Här kan du se hur nätet hänger ihop.

Kartan visar stadens cykelnät med cykelbanor och cykelfält. Ibland ser det ut som om cykelbanan slutar tvärt. Det innebär oftast att cykelbanan eller cykelfältet övergår till vanlig gata med blandtrafik där du troligen också kan cykla. Här, precis som överallt i trafiken, är det viktigt att vara uppmärksam, samspela med andra trafikanter och följa skyltningen.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Olika typer av cykelbanor

Stadens cykelvägnät delas in i tre olika typer av cykelbanor och cykelfält, primära stråk, huvudstråk och det lokala cykelnätet.

Primära stråk

Du kanske har märkt att vissa cykelbanor är bredare och bättre än andra? Då kan du ha cyklat på något av stadens primära stråk. De primära cykelstråken ska vara breda och ha en standard som gör att alla cyklister som tar sig fram i olika takt och med olika förutsättningar ska känna sig trygga och säkra. Stråken kännetecknas av breda cykelbanor eller cykelfält med bra framkomlighet, trafiksignaler anpassade till cykeltrafiken och hög standard på drift och underhåll.

Det primära nätet knyter ihop stadsdelar och staden med grannkommunerna. Stråken löper framförallt längs med större bilvägar och leder i de flesta fall till city. Men de ansluter även till viktiga knutpunkter för tunnelbana, pendeltåg och bussar. Pendlingsstråk finns även i city.

I stadens cykelplan finns en ambition att koppla stråken till skolor för att underlätta barns cykling till skolan. De gör det också lättare för föräldrar att cykla med barnen till skolan och sedan fortsätta resan till jobbet.

De primära stråken är ungefär 36 mil totalt. En stor majoritet av sträckorna har extra bra underhåll med till exempel sopsaltning under vinterhalvåret.

Huvudstråk

Huvudcykelnätet utgör ett mer finmaskigt cykelnät som kompletterar det primära nätet för att göra det enkelt att cykla i hela staden. Huvudstråken kan ses som de cykelbanor och cykelfält som går från mindre målpunkter i en stadsdel eller område till de primära stråken.

Lokalt cykelnät

Det lokala cykelnätet omfattar lokalgator och cykelinfrastruktur som inte är del av det utpekade cykelnätet. I det lokala cykelnätet ingår bland annat vägar med 30 km/h som hastighetsbegränsning där man cyklar tillsammans med bilar och annan trafik.

Här cyklar man i blandtrafik på gator med 30 km/h som hastighetsbegränsning.

För att möjliggöra säker och trygg cykling för barn till förskola, skola och fritidsaktiviteter behöver cykeltrafiken utöver det lokala nätet av gemensamma gång- och cykelbanor normalt eget utrymme även på lokalgator som inte är utpekade som primära eller huvudstråk. Här bör i första hand rekommenderad standard för huvudstråk eftersträvas.

Regionala cykelstråk

De primära cykelstråken är ofta en del av det regionala cykelnätet som sträcker sig mellan kommungränser och gör att det är enkelt att cykla i hela Stockholmsregionen.

Vill du se hur du enklast kan cykla i hela Stockholmsregionen? Kolla in det regionala cykelkansliets karta.

Hur gör vi Cykelstockholm bättre?

Upptäcker du något i kartan som inte stämmer med verkligheten eller har du förslag på hur vi borde förbättra cykelnätet? Då får du gärna berätta det för oss genom vår app Tyck till. Vi jobbar hela tiden för att förbättra för dig som cyklist!

Tyck till om stadens trafik- och utemiljö

Uppdaterad