Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad

Det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm. Och vi vill att fler ska ta cykeln längre sträckor och under större delen av året. Därför satsar vi på att göra Stockholm till en bättre cykelstad.

Satsningen handlar om allt från att bygga ut cykelvägnätet och underlätta cykelpendlingen till att införa mer cykelvänliga trafiksignaler och förbättra underhållet av cykelbanor. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.

Här kan du se några exempel på allt det vi gör just nu för att utveckla Stockholm som cykelstad.

Större och bättre cykelvägnät

Ju fler stockholmare vi blir, desto fler trafikanter blir vi också som ska samsas i trafiken.

På webbplatsen Stockholm växer kan du se alla projekt där vi förbättrar eller bygger ut infrastrukturen för cykel.

Bra cykelparkeringar

När fler väljer att cykla behövs också fler cykelparkeringar, så att det blir lättare att låsa fast din cykel när du kommer till jobbet, ska handla eller gå på bio. Det minskar också antalet felparkerade cyklar och underlättar framkomligheten i staden.

I dag finns cirka 30 000 cykelparkeringar – och fler tillkommer varje år. Framförallt vid knutpunkter för kollektivtrafik.

Dubbelriktad cykling på enkelriktade gator

Sedan hösten 2016 har vi gjort det enklare för cykeltrafiken på gator som tidigare varit enkelriktade. Vi har skyltat om cirka 450 kvarter runt om i staden så att det numera är tillåtet att cykla i båda riktningarna. Det här gör det lättare att ta sig fram i staden med cykel. Vi kan inte se några tecken på att skyltningen leder till fler olyckor i trafiken.

Mer flyt med allgrönt

Allgrönt innebär att cyklister får grönt ljus samtidigt i alla riktningar, när övriga trafikanter har rött. Lösningen används i flera nederländska städer och har visat sig öka säkerheten i trafiktäta korsningar. Allgrönt ska testas i utvalda korsningar, men när och var är ännu inte bestämt. 

Tydlig cykelvägvisning

Staden har en cykelvägvisning som visar åt vilket håll olika mål ligger och hur långt det är dit för cykeltrafiken. Totalt finns cirka 2 400 målpunkter i innerstaden och 7 000 i ytterstaden. Vi visar vägen både till platser i staden och platser utanför Stockholms stads gränser.

När vi sätter upp vägvisningar försöker vi att använda redan befintliga stolpar. Vägvisningen kan då sitta på samma stolpar som andra vägmärken eller trafiksignaler. Detta görs så klart för att minimera antalet stolpar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten men också för att göra det enklare att underhålla vägarna.

Ordentligt underhåll

Fler och bredare cykelbanor är givetvis bra, men för att det ska fungera bra att cykla på dem måste de ju också plogas, sandas och sopas. Vi gör flera olika insatser för att hålla hög kvalitet på underhållet.

Stockholms stads cykelplan

Varför och hur Stockholm arbetar för att få fler att välja cykeln beskrivs i stadens cykelplan. Den nuvarande cykelplanen beslutades av kommunfullmäktige 2022 och gäller tills vidare.

Cykelplanen tar sin utgångspunkt i stadens vision, översiktsplanen och framkomlighetsstrategin som alla lyfter fram cykeln som viktig för Stockholms utveckling.

Cykelplanen har sex inriktningar för stadens cykelplanering. De ska tillsammans bidra till att uppnå det övergripande målet om att det ska bli enklare och säkrare att cykla i Stockholm och att antalet cyklister ska öka. Planeringsinriktningarna är:

  • Göra det enkelt, tryggt och säkert att cykla.
  • Underlätta vardagscykling i bred bemärkelse.
  • Skapa ett sammanhängande cykelnät.
  • Planera för cykeln som en del i stadslivet.
  • Möjliggör för en mångfald av cyklister och fordon.
  • Uppmuntra innovation och smarta lösningar.

Cykelplan för Stockholms stad (pdf)

Bil ibland?

Vi vill att cyklandet ska öka och att fler ska cykla längre sträckor, men ibland är bilen ett bättre alternativ. Satsningen Utan egen bil guidar stockholmare till tjänster och fordon som underlättar livet utan egen bil. Utan egen bil slipper du både betala p-plats och flytta bilen för städdag. 

Visste du ...

  • Mellan år 2012 och 2018 investerade staden en miljard kronor i cykelinfrastruktur.
  • Mellan år 2019 och 2022 investeras ytterligare en miljard kronor i cykelinfrastruktur. 
  • 80 procent av stockholmarna har mindre än 30 minuter med cykel till sin arbetsplats.
  • Inom 15 kilometer från Centralstationen är cykel i regel snabbare än bil i rusningstrafik.

Uppdaterad